Open brief aan de Tweede Kamer i.v.m. Verlenging Derde Convenant Preventie Gehoorschade door Versterkte Muziek

Naar aanleiding van de behandeling van de verlenging van het 'Derde Convenant Preventie Gehoorschade door Versterkte Muziek' in de Tweede Kamer is namens de bestuursleden van Stichting Klankbord een brief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer. Gehoorschade is namelijk een onderwerp wat ons na aan het hart ligt vanuit Stichting Klankbord. Zowel op het gebied van voorkoming van gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals, maar zeker ook voor het verminderen van geluid naar de omgeving. 

Het doel van onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamer is dat het WHO advies wordt opgevolgd en daarnaast ook maatregelen landelijk worden overeengekomen dat de uitstraling van het geluid naar de omgeving minder wordt. Ook willen wij, bestuursleden van Stichting Klankbord, op termijn toewerken naar een bepaald maximum aan geluid. 

De eerste stappen zijn gezet. Naar aanleiding van deze brief gaan de bestuursleden van Stichting Klankbord op 30 maart 2023 in gesprek met de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een verslag van dit gesprek volgt op een later moment. 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum: 3 december 2022
Onderwerp: Open brief i.v.m. Verlenging Derde Convenant Preventie Gehoorschade

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op donderdag 8 december a.s. behandelen jullie het onderwerp “Verlenging Derde Convenant Preventie Gehoorschade”. Vanuit onze deskundigheid op het gebied van geluid(hinder) en gehoorschadepreventie willen wij u verzoeken niet zondermeer in te stemmen met een verlenging.

Hieronder lichten wij dit verder toe, maar eerst zullen wij ons kort voorstellen. Klankbord.nu is een stichting. Het bestuur bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van kennisinstanties, bedrijven en verenigingen die iets met geluid te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de Technische Universiteit Eindhoven, Merford Noise Control, Sorama en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Wij hebben als gezamenlijk doel bewustwording over geluid, geluidshinder en preventie van gehoorschade te stimuleren.

Gezien de recente berichtgeving in de media over het geluid bij concerten en festivals in relatie tot tinnitus en geluidsniveaus bij festivals en evenementen, willen wij aan u vragen om niet zomaar dit Derde Convenant Preventie Gehoorschade door Versterkte Muziek te verlengen.

De WHO beveelt aan om het geluidsniveau op 100 dB(A) te stellen. Dat is 3 dB(A) lager dan nu in het convenant staat. Dit gaat naar onze mening echter nog niet ver genoeg. Dit niveau van 100 dB(A) wordt al lang en breed toegepast binnen de gemeente Amsterdam bij festivals en concerten en maakt onderdeel uit van het gemeentelijk beleid. Dat heeft niemand benadeeld en heeft meerdere voordelen tot gevolg gehad. Dus waarom wordt dit niet landelijk ingevoerd?

Daarnaast zou het naar onze mening goed zijn om jaarlijks het geluidsniveau te verlagen naar een nader te bepalen niveau. Hier zou de Gezondheidsraad u over kunnen adviseren. Dit heeft ook een ander positief gevolg, namelijk dat het geluid naar de omgeving minder wordt. Tevens zorgt dit ook voor minder hinder van de mensen die in de directe omgeving van het festival of evenement wonen.

Een ander belangrijk aspect is de handhaving van het beschikbaar stellen en dragen van gehoorbescherming. Ook bevelen wij aan hier meer aandacht voor te vragen.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid met u over de inhoud van deze brief van gedachten te wisselen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Het bestuur van de stichting Klankbord.nu
Ing. Erik Roelofsen B.Sc.
dr. ir. Rick Scholte Secretaris Voorzitter